ข่าวสารต่างๆของเชียงรายเวชสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)

เชียงรายเวชสาร ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ปิดรับบทความลงตีพิมพ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2

ข่าวสารอื่นๆของเวชสาร