บทความย้อนหลัง

ค้นหาบทความย้อนหลังของเชียงรายเวชสาร

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ค้นหาบทความ

ปี / ฉบับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ แสดง
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย FACTOR RELATED TO DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTIVE BEHAVIOR AND CONTROL AMONG AKHA HILL TRIBE IN MAE-CHAN, CHIANGRAI อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 การปลูกถ่ายเหงือกอิสระในผู้ป่วยที่มีภาวะเหงือกร่น : รายงานผู้ป่วย FREE GINIGIVAL GRAFT FOR TREATMENT GINGIVAL RECESSION : A CASE REPORT อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 บทความพิเศษ การเตรียมพร้อมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ DISASTER PREPAREDNESS FOR NURSES อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการรักษาโคลนสมุนไพร พอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า COMPARATIVE STUDY OF PAIN LEVEL BEFORE AND AFTER COOL HERBAL MUD TREATEMENT WITH THAI MASSAGE IN ELDERLY WITH KNEE PAIN อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 ลักษณะทางคลินิกและการรักษาภาวะปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรง ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ CLINICAL FEATURES OF ANAPHYLAXIS IN THE EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT OF CHIANGRAI PRACHANUKROH HOSPITAL อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อร่วมของไวรัสตับอักเสบบีและหรือ ไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ป่วยกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี พื้นที่ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2557 THE ASSOCIATED FACTORS OF HBV AND/OR HCV CO-INFECTION IN HILL TRIBE HIV INFECTION PATIENTS IN THE NORTHERN REGION, THAILAND, 2015 อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนหรือขา Nursing Care of Patients with Amputation อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลนันอา กรุงเทพฯ PREVENTION OF DIABETIC RETINOPATHY IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS NUNAH HOSPITAL BANGKOK อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 อัตราการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อซิฟิลิส ในเลือดบริจาคของโรงพยาบาลหัวหิน INFECTION RATE OF HIV VIRUS HEPATITIS B VIRUS HEPATITIS C VIRUS AND SYPHILIS IN BLOOD DONATION OF HUA HIN HOSPITAL อ่าน
ปีที่9 ฉบับที่2/2560 ผลของการให้ความรู้โรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นรายกลุ่มเทียบกับรายบุคคล ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ASSESSMENT OF GROUP VERSUS INDIVIDUAL DIABETES SELFMANAGEMENT EDUCATION AND SUPPORT (DSMES) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS AT PRIMARY CARE UNIT AND DIABETES CLINIC, CHIANGRAI PRACHANUKHROH HOSPITAL อ่าน