ส่งบทความ

เพื่อตีพิมพ์ในเชียงรายเวชศาสตร์

“เชียงรายเวชสาร” ได้เข้าสู่ระบบการส่งวารสารรูปแบบออนไลน์ ในฐาน ThaiJo 2.0 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกองบรรณาธิการจึงขอแจ้งแก่ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/crmjournal หรือ คลิกส่งบทความ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้ โทร 053-910-600 ต่อ 2145
Download คู่มือการใช้งาน คลิก