บรรณาธิการ

ข้อมูลบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร


นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน

เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

บรรณาธิการ

 • 1. นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม/อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • 2. เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม

กองบรรณาธิการ

 1. 1. แพทย์หญิงนลวันท์ เชื้อเมืองพาน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม /อายุรศาสตร์โรคเลือด
 2. 2. แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู / เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 3. 3. แพทย์หญิงกรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม / สูติศาสตร์-นรีเวชวิทย
 4. 4. แพทย์หญิงมนทร์ยศนนท์ ปารมีอนล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา /วิสัญญีวิทยา
 5. 5. แพทย์หญิงดารณี อินทรลาวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม / เวชศาสตร์ครอบครัว
 6. 6. นายแพทย์เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม / อายุรศาสตร์
 7. 7. ทันตแพทย์ชำนาญ พลอยประดิษฐ์ ทันตกรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม / ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 8. 8. เภสัชกรพิษณุ แสงรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
 9. 9. นางวรางคณา ธุวะคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องผู้ป่วยหนัก (NICU)
 10. 10. นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ (หน่วยตรวจหัวใจ)
 11. 11. นางเพ็ญจันทร์ กุลสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
 12. 12. นางสาวโสภิตา ขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยใน (ศูนย์แพทยศาสตร์)
 13. 13. นางปิยภัทร นิรุกติศานติ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
 14. 14. นายเนาวรัตน์ กันยานนท์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
 15. 15. นางสิริเพ็ญ ขันทะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 16. 16. นางสาวชัชชญา สุขเกษม นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กองบรรณาธิการจากภายนอก

 • 1. แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์ นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) อายุรกรรม / อายุรศาสตร์
 • 2. แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล นักวิชาการอิสระ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) กุมารเวชกรรม / กุมารเวชศาสตร์ ,เวชศาสตร์ครอบครัว
 • 3. ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์อภิมาน โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • 4. ดร.อลันด์ คงไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 5. ดร.สุภาพร ตรงสกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขานุการ

 • 1. นางสาวลักตณา ยะนา เจ้าพนักงานธุรการ
 • 2. นางสาวปาริชาติ ฝาระมี นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ฝ่ายศิลป์/สารสนเทศ

 • 1. นายภาณุวัฒน์ สงวนศักด์นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์
 • 2. นายรังสรรค์ สาลิกานักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
 • 3. นายถิรวัฒน์ ขยันขายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์