ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับข้อมูลเชียงรายเวชสาร

ความเป็นมา

     เชียงรายเวชสาร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และเชียงรายเวชสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม และ Electronic book ล่าสุดเชียงรายเวชสารได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คือ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2558 โดยมระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี คือ นับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์การจัดทำวารสาร

 1. 1. เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการ วิชาชีพและนวตกรรมทางด้านงานโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอบทความวิชาการ
 2. 2. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการ
 3. 3. เป็นสื่อกลาง ประสานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
 4. 4. ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ
 5. 5. เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้อย่างถูกต้อง
 6. กำหนดการตีพิมพ์ ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ กำหนดออก เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ที่ปรึกษา

 1. 1. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 2. 2. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 3. 3. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 4. 4. นายแพทย์ยอดชาย ปลอดอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
 5. 5. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์
 6. 6. นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
 7. 7. นางสาวจารุวรรณ รัศมีทัต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 8. 8. นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เว็บไซต์ : www.crhospital.org | พิมพ์ที่ : เจียงเหนือ อาร์ตดีไซน์