*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

.....

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 09.00 น.
ปฐมนิเทศ Elective
01 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 15.00 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
02 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 14.30 น.
Ethics ปี 4 กุมาร
05 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 15.00 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
08 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
09 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
11 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
12 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
15 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
15 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 09.30 น.
ปฐมนิเทศ Elective
16 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
17 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุมคกก.ศูนย์แพทยฯ
18 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
fammed commed ปี4
19 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
19 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.30 น.
Fammed เด้นท์
20 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 16.30 น.
Diploma Clinical in Epidermiology Online
21 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Diploma Clinical in Epidermiology Online
22 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
23 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
25 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele Conference อายุรศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
29 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤศจิกายน 2021
12.00 - 14.00 น.
ประชุมเตรียมวิจัย
02 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.30 น.
present con psychi
04 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
04 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.30 น.
present con psychi
05 พฤศจิกายน 2021
13.30 - 16.30 น.
สอบเด้นเมด
08 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม D
09 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม D
11 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
12 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
13 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
15 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
16 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
17 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
18 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
19 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
20 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
22 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
23 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
24 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
25 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
26 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
29 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
30 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม A
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
04 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 14.00 น.
สอบ fomative ER ปี 6
11 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
12 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
18 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
30 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
12 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
15 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
โอเรนเตทสูติ ปี 4
19 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
19 พฤศจิกายน 2021
09.30 - 12.30 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
20 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 17.00 น.
สอบ Comprehensive ปี2564
24 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นศพ.ปี4-5
26 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.00 น.
fammed commed ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
02 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
03 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
04 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
05 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
08 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
09 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
10 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
11 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
12 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
18 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
19 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
19 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบศัลย์ปี 4
20 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 17.00 น.
สอบ Comprehensive ปี2564
24 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
12 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
19 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
สอบศัลย์ปี 4
19 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.30 น.
สอบลงกองภาควิชาออร์โธ ปี 6
20 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 17.00 น.
สอบ Comprehensive ปี2564
24 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
12 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
19 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
19 พฤศจิกายน 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบศัลย์ปี 4
20 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 17.00 น.
สอบ Comprehensive ปี2564
24 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
02 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
03 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน simulation แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
03 พฤศจิกายน 2021
14.00 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
04 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
PALS Ext. กุมาร
05 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
12 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative นศพ.ปี 4
15 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
23 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 12.00 น.
simulation Paramadic
29 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
05 พฤศจิกายน 2021
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
08 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
สัมภาษณ์ พพล. ออร์โธ ปี 65
09 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
15 พฤศจิกายน 2021
12.45 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
16 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
17 พฤศจิกายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สัมภาษณ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
18 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ER แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์ใช้ทุนฯ
23 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
30 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
02 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
03 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
04 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
05 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
08 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
09 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
25 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2021
13.30 - 16.30 น.
Zoom ภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
29 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
15 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
17 พฤศจิกายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ER แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์ใช้ทุนฯ
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
15 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
conference TLCCRH
18 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
"TCI for AD Management: Beyond a Topical Steroid Therapy"
24 พฤศจิกายน 2021
08.00 - 16.00 น.
conference TLCCRH
26 พฤศจิกายน 2021
12.00 - 16.00 น.
การทำ PCR ก่อนเข้าห้องผ่าตัด
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง