*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
ติดต่อสอบถาม : มัณฑิตา แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)


ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน
หัวข้อ : อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนยืแพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

.....

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
ปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
06 พฤษภาคม 2022
12.00 - 15.00 น.
ประชุมราชวิทยาลัยศัลย์ฯ
12 พฤษภาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
Interdepartment conference เรื่องขอเชิญร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วย
17 พฤษภาคม 2022
12.00 - 14.00 น.
Journal Club พพล. อ.ปิติ
18 พฤษภาคม 2022
14.30 - 17.00 น.
ประชุมหลักสูตรกับคณะแพทยฯ
18 พฤษภาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
23 พฤษภาคม 2022
13.00 - 15.00 น.
Topic journal intern กุมาร
24 พฤษภาคม 2022
14.30 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายหลักสูตร ร่วมคณะแพทย์
25 พฤษภาคม 2022
13.00 - 14.30 น.
Integrated case study นศพ.ปี6
26 พฤษภาคม 2022
13.00 - 15.00 น.
Topic journal intern กุมาร
27 พฤษภาคม 2022
13.00 - 15.00 น.
Topic journal intern กุมาร
30 พฤษภาคม 2022
09.00 - 16.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 4/2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Video Teleconference
31 พฤษภาคม 2022
12.00 - 13.30 น.
Lecture พพล. กุมารฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
08.00 - 09.00 น.
ปฐนนิเทศ Elecitve
02 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
สอบสูติ
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
06 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
06 พฤษภาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
เด้นท์ fammed
09 พฤษภาคม 2022
08.00 - 09.00 น.
ปฐนนิเทศ Elecitve
09 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
ประชุมหลักสูตร
10 พฤษภาคม 2022
12.00 - 14.00 น.
Conference สูติ
11 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
18 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
18 พฤษภาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
สอน Zoom กับทางสวนดอก เรื่อง การเขียนใบรีเฟอร์
19 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
20 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทย์
23 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
25 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
26 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
27 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
30 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.30 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม D
03 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.30 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม D
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
11 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
11 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
17 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
18 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
19 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
20 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
23 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
25 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
26 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
27 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
30 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
11 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
11 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
25 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
26 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
27 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
30 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.ใหม่2565
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
14.00 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
02 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
EMS การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
09 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
11 พฤษภาคม 2022
08.00 - 17.00 น.
Intro MED นศพ.ปี4
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 พฤษภาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
สอบ Preosce แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
09.30 - 16.00 น.
สอน นศพ Eye
16 พฤษภาคม 2022
18.00 - 21.00 น.
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
17 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
18 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
19 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
20 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
23 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
25 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
26 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
27 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
30 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
03 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
05 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
06 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
09 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
10 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
11 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
12 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
17 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
18 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
19 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
20 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
23 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
24 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
25 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
26 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
27 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
27 พฤษภาคม 2022
17.00 - 20.00 น.
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
31 พฤษภาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
03 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
06 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
12 พฤษภาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
Interdepartment conference เรื่องขอเชิญร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วย
13 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
17 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
23 พฤษภาคม 2022
16.00 - 18.00 น.
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
27 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
31 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
03 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
05 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมเครือข่ายบุคลากรสุขภาพจิตจังหวัดเชียงราย
06 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
10 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
12 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Teleconference CRH
13 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
17 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
24 พฤษภาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
19 พฤษภาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง