*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
ติดต่อสอบถาม : มัณฑิตา แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤศจิกายน 2020
10.00 - 12.00 น.
สอบ mcq eye ปี5
03 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายIT
05 พฤศจิกายน 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
05 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.30 น.
Topic journal Intern กุมาร
06 พฤศจิกายน 2020
12.00 - 15.30 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
09 พฤศจิกายน 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
11 พฤศจิกายน 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
11 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.30 น.
Topic journal Intern กุมาร
12 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 16.00 น.
conference case และ topic ผนกจิตเวชศาสตร
14 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 17.00 น.
วิจัย Zoom ร่วมคณะ
15 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 17.00 น.
วิจัย Zoom ร่วมคณะ
16 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.30 น.
สอบMCQ สำหรับนักวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
17 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 12.00 น.
Fammed Commed ปี6
23 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
24 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 12.30 น.
ประชุมประเมินผล
25 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 16.00 น.
ตรวจสอบภายใน รพ.ชร.
26 พฤศจิกายน 2020
11.30 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 15.00 น.
สอบ MCQ กุมารฯ ปี 6
30 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
03 พฤศจิกายน 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
03 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.30 น.
Lecture Extern กุมารฯ
05 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
06 พฤศจิกายน 2020
11.00 - 16.00 น.
ประชุม Zoom การเรียนการสอน ภาควิชาสูติ กับคณะแพทยฯ มช
09 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
13 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 17.00 น.
ติว NL1 ปี4-2563
15 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 17.00 น.
ติว NL1 ปี4-2563
16 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
17 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
20 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 14.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
24 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
25 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
27 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
16 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 17.00 น.
ซ้อมสอบ ศรว.
26 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
27 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
03 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
04 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
05 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
06 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
09 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
10 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
11 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
12 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
13 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
16 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
Fammed Commed ปี6
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
เรียน eye
05 พฤศจิกายน 2020
10.00 - 16.00 น.
สอบ ENT
06 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.00 น.
สอบ MCQ + MEQ กุมารฯ ปี 4
10 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 12.00 น.
สอบ MCQ เมด ปี 4
12 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
13 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
สอบ MCQ + MEQ ปี 4 กุมารฯ
26 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.00 น.
สอบ MCQ + MEQ กุมารฯ ปี 4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 12.00 น.
สอบ osce eye
12 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.30 น.
สอบ OSCE สูติ ปี4
13 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.30 น.
สอบ OSCE สูติ ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 12.00 น.
สอบ MCQ ER ปี 5
10 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 10.00 น.
สอบ ENT
11 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
ประชุม สมาชิกกบข
12 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.30 น.
สอบ OSCE สูติ ปี4
13 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 12.00 น.
สอบลงกองสูติ ปี 4
26 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
conference วิทยาลัยพยาบาล
27 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
สอบเมดปี 5
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
เรียน atls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
03 พฤศจิกายน 2020
14.30 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
05 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 16.00 น.
ติว ACLS/ATLS
06 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 5
11 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
simulation Paramadic
17 พฤศจิกายน 2020
13.30 - 15.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
18 พฤศจิกายน 2020
09.00 - 12.00 น.
simulation Resident ER
24 พฤศจิกายน 2020
09.30 - 12.00 น.
EMS การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
24 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.30 น.
ฝึกหัตถการ ent
25 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 15.30 น.
สอบ OSCE ENT
26 พฤศจิกายน 2020
13.00 - 16.00 น.
ACLS
27 พฤศจิกายน 2020
08.00 - 16.00 น.
สอบเมดปี 5
28 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ PALS Provider Course 2020
29 พฤศจิกายน 2020
08.30 - 16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ PALS Provider Course 2020
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง