*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

.....

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
02 ธันวาคม 2022
12.00 - 15.00 น.
ประชุมราชวิทยาลัยศัลย์ฯ
06 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele case study ภาควิชาอายุรศาสตร์
07 ธันวาคม 2022
13.00 - 14.30 น.
Integrated case study นศพ.ปี6
08 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
09 ธันวาคม 2022
12.00 - 15.00 น.
ประชุมราชวิทยาลัยศัลย์ฯ
13 ธันวาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 ธันวาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 ธันวาคม 2022
11.00 - 15.00 น.
ประชุม AMEE 2023 ครั้งที่ 1
22 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
26 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
29 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
02 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
06 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
07 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
08 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
12 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
13 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
14 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
15 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
16 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
19 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
21 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
22 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
22 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
26 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
28 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
29 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
29 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
30 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมสหสาขาวิชาชีพ
06 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.30 น.
เรียน ENT ปี5
07 ธันวาคม 2022
08.30 - 16.03 น.
เรียน ENT ปี5
08 ธันวาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Commed ปี4-65
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
13 ธันวาคม 2022
08.30 - 16.03 น.
เรียน ENT ปี5
14 ธันวาคม 2022
09.00 - 13.00 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารแผนและงบประมาณ (IPISS) และ ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
15 ธันวาคม 2022
08.30 - 16.03 น.
เรียน ENT ปี5
16 ธันวาคม 2022
08.30 - 16.03 น.
เรียน ENT ปี5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
08.30 - 12.00 น.
เรียน ENT ปี5
08 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
14 ธันวาคม 2022
09.00 - 13.00 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารแผนและงบประมาณ (IPISS) และ ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
08 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
08.00 - 06.30 น.
เรียน ENT ปี5
08 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกองออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
14 ธันวาคม 2022
09.00 - 13.00 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารแผนและงบประมาณ (IPISS) และ ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
02 ธันวาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
เรียน PALS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
06 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
07 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
08 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
14 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอนกู้ชีพเด็ก ให้พยาบาลกลุ่มงานเด็ก
16 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
19 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอนกู้ชีพเด็ก ให้พยาบาลกลุ่มงานเด็ก
22 ธันวาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอนกู้ชีพเด็ก ให้พยาบาลกลุ่มงานเด็ก
23 ธันวาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
สอบ formative ลงกองศัลย์ปี 4
27 ธันวาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
16.30 - 18.00 น.
Commed ปี4
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
02 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
06 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
07 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
08 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
09 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
13 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
14 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
15 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
16 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
19 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
20 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
21 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
22 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
23 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
26 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
27 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
28 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
29 ธันวาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
06 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
09 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
13 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
16 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
20 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
23 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
27 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
30 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
07 ธันวาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Smart ADHD
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง