*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานหอพักอาคารศูนย์แพทยฯ
เวลา : 11.00 น. ถึง : 14.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
ติดต่อสอบถาม : กุลฑลี สินประเสริฐ แผนก ธุรการ โทร. 6001
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน ent
11 กุมภาพันธ์ 2020
12.30 - 17.00 น.
ประชุมการเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด 2563
13 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ช่างทำห้อง
14 กุมภาพันธ์ 2020
11.30 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63
18 กุมภาพันธ์ 2020
14.30 - 15.30 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
18 กุมภาพันธ์ 2020
11.00 - 11.30 น.
ประชุมการเงิน
19 กุมภาพันธ์ 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประชุมฝ่ายIT
25 กุมภาพันธ์ 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะทำงานหอพักอาคารศูนย์แพทยฯ
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference ฝ่ายประเมินผล
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
โอเรนเตทสูติ
04 กุมภาพันธ์ 2020
12.30 - 16.30 น.
con พยาบาล
05 กุมภาพันธ์ 2020
16.00 - 18.00 น.
ประชุม AAR งานวิจัย
06 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference Med
11 กุมภาพันธ์ 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
13 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference Med
14 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2561T1570300064474
15 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2561T1570300064474
17 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เทเล cpird
18 กุมภาพันธ์ 2020
13.30 - 16.30 น.
ประชุมวางแผนการเข้าตรวจสอบภายใน
20 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference Med
24 กุมภาพันธ์ 2020
09.00 - 14.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference Med
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
06 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนภาควิชา rehab
12 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
13 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
14 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกอง Rehab ปี 5 กลุ่ม A
19 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
20 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
21 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนสูติ
28 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกอง นิติเวชศาสตร์ ปี 5 กลุ่ม B
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
06 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
พยาบาล ม.พะเยา ปี3
07 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
conference
12 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
13 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
conference
14 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
14 กุมภาพันธ์ 2020
08.00 - 12.00 น.
conference
19 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
20 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
21 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
26 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
28 กุมภาพันธ์ 2020
08.00 - 16.30 น.
conference
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
12 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
19 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
20 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
21 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
26 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
conference
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.00 - 16.30 น.
conference
28 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 12.00 น.
conference
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
06 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
conference
07 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
12 กุมภาพันธ์ 2020
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 4
13 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
conference
14 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 12.00 น.
conference
19 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
20 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
21 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
ประเมิน wfme fammed
25 กุมภาพันธ์ 2020
13.00 - 16.30 น.
conference
26 กุมภาพันธ์ 2020
08.00 - 16.30 น.
conพยาบาลม.พะเยา กลุ่มC1
27 กุมภาพันธ์ 2020
08.00 - 16.30 น.
conference
28 กุมภาพันธ์ 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกองสูติ ปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง