*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : โครงการ Clinical skill
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : โครงการ Clinical skill
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : โครงการ Clinical skill
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : โครงการ Clinical skill
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กรกฏาคม 2020
13.30 - 16.30 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
08 กรกฏาคม 2020
12.00 - 15.30 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
09 กรกฏาคม 2020
10.00 - 15.00 น.
การประชุมแผนศูนย์แพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564
10 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
Zoom ภาควิชาสูติ
13 กรกฏาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
ประชุมเรื่องการเตรียมจัดการอบรม Rookies Teacher (teleconference)
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
13.00 - 16.30 น.
Teleconference การประชุม MEC
23 กรกฏาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 63
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบ MCQ + MEQ กุมารฯ ปี 6
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.00 น.
ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
02 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference Med
03 กรกฏาคม 2020
12.00 - 16.30 น.
ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
08 กรกฏาคม 2020
13.30 - 15.30 น.
เรียน lecture แพทย์ประจำบ้าน ER
09 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกองปี 5 สูติ
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โรางการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง
15 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
17 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
20 กรกฏาคม 2020
09.00 - 14.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
21 กรกฏาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
โรางการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง
23 กรกฏาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน lecture แพทย์ประจำบ้าน ER
28 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
29 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
30 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
31 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
09 กรกฏาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
จองสอบกุมารปี5 B
20 กรกฏาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
ฝ่ายหลักสูตร
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.00 น.
ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
03 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
08 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
09 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
12 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
13 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
15 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
17 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
18 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
19 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
20 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
21 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
22 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
23 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
24 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
26 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
27 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
28 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
29 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
30 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
31 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน x-ray ปี 4 กลุ่ม C
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
08 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
09 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
12 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
13 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
15 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
17 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
18 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
19 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
20 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
21 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
22 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
23 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
26 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 กรกฏาคม 2020
10.00 - 14.00 น.
ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
03 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
08 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
09 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
12 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
13 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
15 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
17 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
18 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
19 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
20 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
21 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
22 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
23 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
26 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.00 น.
อบรมวิจัยพ.เอกพงศ์
02 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.00 น.
อบรมวิจัยพ.เอกพงศ์
03 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.00 น.
อบรมวิจัยพ.เอกพงศ์
08 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
รับคณะผู้ตรวจราชการ
09 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบวุฒิบัตรฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
12 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
13 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
14 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
15 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
16 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
17 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
18 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
19 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
20 กรกฏาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
21 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
22 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
23 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
24 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4
26 กรกฏาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โครงการ Clinical skill
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง