*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
07 เมษายน 2021
12.00 - 16.00 น.
ประชุมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
08 เมษายน 2021
08.30 - 11.00 น.
สอบ MCQ ปี 6 กุมารฯ
09 เมษายน 2021
12.00 - 14.30 น.
ประชุมฝ่ายหลักสูตร
14 เมษายน 2021
08.30 - 12.00 น.
Zoom Resident Research Contest 2021
16 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุมตัดเกรด ปี6
19 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom)
22 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom)
23 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน Intern วิถีใหม่ (ผ่านระบบ Zoom cloud meeting)
26 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom)
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
02 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
03 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
05 เมษายน 2021
11.00 - 15.00 น.
tele ราชวิทยาลัยศัลย์ฯ
07 เมษายน 2021
12.00 - 16.00 น.
ประชุมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
08 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
09 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
ประชุมตัดเกรด ปี4-5
19 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom)
21 เมษายน 2021
11.30 - 17.00 น.
ประชุมตัดเกรดรวมกับคณะแพทย์ ผ่าน Zoom
22 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
22 เมษายน 2021
08.30 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom)
23 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
การประชุม ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เขตสุขภาพที่ 1 (สสจ.,รพศ.,รพท.,รพช.)
26 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
29 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
05 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบซ่อม MEQ ภาควิชาสูติศาสตร์
09 เมษายน 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
02 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
09 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
09 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
19 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรม teleconference เฉพาะทางการพยาบาล
20 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรม teleconference เฉพาะทางการพยาบาล
21 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรม teleconference เฉพาะทางการพยาบาล
22 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรม teleconference เฉพาะทางการพยาบาล
23 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรม teleconference เฉพาะทางการพยาบาล
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
09 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 เมษายน 2021
12.00 - 16.00 น.
นักศึกษาพยาบาล
02 เมษายน 2021
12.00 - 16.00 น.
นักศึกษาพยาบาล
09 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
02 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
07 เมษายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบ SES ปี 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
09 เมษายน 2021
08.00 - 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง