*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2019
12.00 - 17.00 น.
Conference ฝ่ายประเมินผล
04 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบ ภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
07 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
08 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
09 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
10 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
16 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
17 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
18 ตุลาคม 2019
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา
28 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
29 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
30 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ปี 5
02 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ปี 5
03 ตุลาคม 2019
09.00 - 12.00 น.
Tele ER เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
04 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
Tele สบพช.
05 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบ ภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
07 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
โอเรนเตทสูติ
08 ตุลาคม 2019
08.00 - 16.30 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
09 ตุลาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
เรียน med
10 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์
16 ตุลาคม 2019
12.00 - 15.00 น.
ประชุมกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
17 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
18 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนสูติ
19 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2562
21 ตุลาคม 2019
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศพ.
24 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
28 ตุลาคม 2019
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
31 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
08 ตุลาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
เรียน Eye
09 ตุลาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
เรียน Eye
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
18 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกอง ortho ปี 6 กลุ่ม A
21 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 6 กลุ่ม D
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
24 ตุลาคม 2019
08.00 - 16.00 น.
conพยาบาลม.พะเยา
25 ตุลาคม 2019
08.00 - 16.00 น.
conพยาบาลม.พะเยา
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2019
08.00 - 16.30 น.
conference
03 ตุลาคม 2019
08.30 - 12.00 น.
conference
15 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
17 ตุลาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
conพยาบาลม.พะเยากลุ่ม2
25 ตุลาคม 2019
08.00 - 16.00 น.
conference
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง