*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ประชุมฝ่ายประเมินผล
เวลา : 12.30 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
ติดต่อสอบถาม : วราพร แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. ุ6003
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book : -
อื่นๆ : -
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :


ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน X-ray ปี 4 กลุ่ม C
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
ติดต่อสอบถาม : รุ่งนภา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : อบรมพยาบาล
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ช่วงเช้า (ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงเช้า

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวชปี 5
02 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวชปี 5
03 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวชปี 5
10 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุมประเมินขึ้นเงินเดือนพยาบาล
14 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนนิติเวชศาสตร์ ปี 5 กลุ่ม B
15 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนนิติเวชศาสตร์ ปี 5 กลุ่ม B
16 กันยายน 2021
12.30 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายประเมินผล
17 กันยายน 2021
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายหลักสูตร
20 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์1 ปี 4
21 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์1 ปี 4
22 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์1 ปี 4
23 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์1 ปี 4
24 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์1 ปี 4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
02 กันยายน 2021
08.30 - 12.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
03 กันยายน 2021
12.00 - 15.30 น.
ประชุม อฝศ.ราชวิทยาลัยศัลย์
06 กันยายน 2021
12.00 - 15.00 น.
Interhotpital surg
07 กันยายน 2021
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์
09 กันยายน 2021
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 64
10 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
ประชุมเตรียมการสอบ NL1-NL2
11 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
14 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ประจำเดือนกันยายน 2564
15 กันยายน 2021
08.00 - 12.00 น.
fammed commed ปี4
16 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
16 กันยายน 2021
08.30 - 12.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
20 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
21 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
22 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
23 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
23 กันยายน 2021
08.30 - 12.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
24 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
27 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
28 กันยายน 2021
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 64
30 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Tele ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์
30 กันยายน 2021
08.30 - 12.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ 2 ปี 5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
02 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
03 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
16 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
23 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
06 กันยายน 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบ ENT
11 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 1
12 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 2
13 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-ray ปี 4 กลุ่ม C
14 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-ray ปี 4 กลุ่ม C
15 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-ray ปี 4 กลุ่ม C
16 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-ray ปี 4 กลุ่ม C
17 กันยายน 2021
09.00 - 15.00 น.
จองสอบลงกอง ปี 5 กุมาร A
23 กันยายน 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบ Pretest EYE
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Rehab ปี 5
03 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
06 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
07 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
08 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
09 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
10 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
11 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 1
12 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 2
13 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
14 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
15 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
16 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
17 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
20 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
21 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
22 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
23 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
24 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
27 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
28 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
29 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
30 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมพยาบาล
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
11 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 1
12 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 2
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวชปี 5
02 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวชปี 5
03 กันยายน 2021
09.00 - 16.00 น.
สอนศัลย์ฯ ปี 4
11 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 1
12 กันยายน 2021
07.00 - 17.00 น.
สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 2
29 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5 กลุ่ม A
30 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5 กลุ่ม A
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กันยายน 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
07 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
ติว PALS พพล. กุมารฯ
10 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
ติว PALS พพล. กุมารฯ
13 กันยายน 2021
13.00 - 15.00 น.
Pediatric resuscitation
14 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
16 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 กันยายน 2021
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กันยายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
10 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
11 กันยายน 2021
08.30 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
16 กันยายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
16 กันยายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ER
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
02 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
03 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
06 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
07 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
08 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
09 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
10 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
13 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
14 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
15 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
16 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
20 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
22 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
27 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
28 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
29 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
30 กันยายน 2021
11.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
10 กันยายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
22 กันยายน 2021
10.00 - 16.00 น.
tele อ.วิชช
29 กันยายน 2021
10.00 - 16.00 น.
tele อ.วิชช
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
10 กันยายน 2021
13.00 - 17.00 น.
Laryngeal cancer and total laryngectomy ENT
22 กันยายน 2021
11.00 - 15.00 น.
ประชุมเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์
29 กันยายน 2021
11.00 - 15.00 น.
ประชุมเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
03 กันยายน 2021
08.00 - 16.30 น.
ประชุมวิชาการศัลยกรรมผ่านระบบ Zoom Conference
07 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
14 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
17 กันยายน 2021
08.00 - 12.00 น.
ปช.ทันตกรรม
21 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
27 กันยายน 2021
12.00 - 16.00 น.
คณะกรรมการชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
28 กันยายน 2021
08.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง