*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)


ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8
ติดต่อสอบถาม : นางสาวปนัดาา อินทรลาวัณย์ และนางสาวแก้วตา โยพนัสศักดิ์ แผนก กลุ่มการพยาบาล โทร. 2157, 1111
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 0 ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน
หัวข้อ : สอบ preosce แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 63
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ : หุ่น ALS / ล้อ Emer
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 มิถุนายน 2021
14.00 - 16.00 น.
ประชุมวิจัยแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2021
04 มิถุนายน 2021
10.00 - 11.30 น.
นพ.ฐานุตร์ พญ.นันทนา เป็นวิทยากร Zoom ร่วมกับ สสจ.
07 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
Zoom แต่งข้อสอบ CRQ แต่งข้อสอบ WFME ภาควิชากุมารฯ
15 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เทเลคณะแพทย์
16 มิถุนายน 2021
13.00 - 15.00 น.
Topic journal Intern กุมาร
21 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมMESรุ่น4
22 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมMESรุ่น4
23 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมMESรุ่น4
24 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมMESรุ่น4
25 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมMESรุ่น4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
04 มิถุนายน 2021
12.00 - 15.00 น.
ประชุม zoom การเรียนการสอน ปี6
07 มิถุนายน 2021
12.00 - 15.00 น.
zoom interhospital ศัลย์
10 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
11 มิถุนายน 2021
13.00 - 15.00 น.
สอน extern ศัลย์
14 มิถุนายน 2021
08.30 - 16.00 น.
อบรมความรู้บูรณาการ วิทยาลัยแพย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
15 มิถุนายน 2021
08.30 - 16.00 น.
อบรมความรู้บูรณาการ วิทยาลัยแพย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2021
08.30 - 16.00 น.
อบรมความรู้บูรณาการ วิทยาลัยแพย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
17 มิถุนายน 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบ preosce
24 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
28 มิถุนายน 2021
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
10 มิถุนายน 2021
13.00 - 14.00 น.
สอบ fomative ER ปี 6
11 มิถุนายน 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบ Resident Fammed
18 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบ MCQ Resident Med
19 มิถุนายน 2021
08.00 - 12.00 น.
Fammed เด้นท์
24 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
26 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
27 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Fammed เด้นท์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
28 มิถุนายน 2021
08.00 - 12.00 น.
โอเรนเตทสูติ ปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
14 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
15 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
16 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
17 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
18 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
19 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
20 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
21 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
22 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
23 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
24 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
25 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
26 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
27 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
28 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
29 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
30 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
07 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
08 มิถุนายน 2021
14.00 - 15.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
08 มิถุนายน 2021
00.30 - 12.00 น.
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
10 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
14 มิถุนายน 2021
14.00 - 16.00 น.
สอนเด้น เมด
17 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบ preosce แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 63
23 มิถุนายน 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
18 มิถุนายน 2021
12.00 - 16.00 น.
case manager IMC
24 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
teleconference สาขาศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
09 มิถุนายน 2021
12.00 - 16.00 น.
CR-STEMI network conference 2564 Q2
30 มิถุนายน 2021
08.00 - 16.00 น.
Research to Innovation : จากงานวิจัยมุ่งสู่นวัตกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Topic : Asthma, Journal Club
09 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
Toppic : COPD, VTE, PE
10 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
interesting case and topic Intern
17 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
interesting case and topic Intern
23 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
EMS Audit + Topic
24 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
interesting case and topic Intern
30 มิถุนายน 2021
09.00 - 12.00 น.
MM Conference
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง