*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เด้นท์ fammed
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เด้นท์ fammed
เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ช่วงบ่าย(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤษภาคม 2024
14.30 - 17.00 น.
ประชุมกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยฯ
02 พฤษภาคม 2024
12.00 - 15.00 น.
สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการ
07 พฤษภาคม 2024
07.30 - 08.30 น.
ปฐมนิเทศ Extern มช. วน
08 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
09 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
15 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
20 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
27 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
29 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
30 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤษภาคม 2024
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
01 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.30 น.
เรียนภาควิชาสูติ ชั้นปีที่ 5
02 พฤษภาคม 2024
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
02 พฤษภาคม 2024
13.00 - 14.30 น.
Feedback พพล. กุมารฯ
03 พฤษภาคม 2024
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
03 พฤษภาคม 2024
13.00 - 14.30 น.
Journal Club พพล. กุมารฯ
07 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
08 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
09 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
10 พฤษภาคม 2024
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
11 พฤษภาคม 2024
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
15 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
16 พฤษภาคม 2024
13.00 - 15.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
16 พฤษภาคม 2024
08.30 - 12.30 น.
เรียนแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
17 พฤษภาคม 2024
11.00 - 16.00 น.
ประชุมวิชาการผ่านระบบ Teleconference
20 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
22 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
24 พฤษภาคม 2024
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
25 พฤษภาคม 2024
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
27 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
29 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
29 พฤษภาคม 2024
08.30 - 12.30 น.
ประชุมการเรียนการสอน ปี4-2567 ผ่านZoom
30 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง รายวิชา ER ปี5/67
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
สอบ MCQ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
20 พฤษภาคม 2024
13.00 - 15.00 น.
สอบ MCQ Extern Med
23 พฤษภาคม 2024
12.00 - 13.30 น.
Lecture พพล. กุมารฯ
24 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
สอบ oral surg
27 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
02 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
03 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
07 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
08 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
09 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
10 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
13 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
14 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
15 พฤษภาคม 2024
13.00 - 20.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
17 พฤษภาคม 2024
13.00 - 14.30 น.
เรียนกุมาร
20 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
21 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
23 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
24 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
24 พฤษภาคม 2024
08.30 - 12.30 น.
จองสอบปี 5 A กุมาร
27 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
เรียนทำคลอดกับหุ่น
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
30 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
31 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
สอบ CRQ พพล. กุมารฯ
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 12.30 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
24 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
สอบ oral surg
28 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
FCP2
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
20 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
สอบ Formative สูติ
24 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
สอบ oral surg
28 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
FCP2
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
03 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
SimMom and Basic procedures
08 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
09 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
15 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
16 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes ปี 5 OSCE
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
20 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
27 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 17.00 น.
FCP2
29 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
30 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
เรียน ATLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
31 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
สอบทำคลอดกับหุ่น
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2024
13.00 - 15.00 น.
สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านfammed
03 พฤษภาคม 2024
12.30 - 14.00 น.
fammedปี6
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
15 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
16 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
20 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
22 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
อบรมขรก.2567
24 พฤษภาคม 2024
14.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
25 พฤษภาคม 2024
09.00 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
27 พฤษภาคม 2024
10.30 - 12.00 น.
Anes กลุ่ม B
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 พฤษภาคม 2024
12.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ Staff ใหม่ ประจำกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
13 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ประชุมเลื่อนชั้นปี และปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
15 พฤษภาคม 2024
18.00 - 20.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
17 พฤษภาคม 2024
10.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20 พฤษภาคม 2024
10.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
21 พฤษภาคม 2024
10.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
22 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
24 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
25 พฤษภาคม 2024
10.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
26 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
27 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
29 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 พฤษภาคม 2024
09.00 - 12.00 น.
ติวแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
03 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
07 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
10 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
15 พฤษภาคม 2024
12.15 - 14.00 น.
fammedสตาฟ
17 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
20 พฤษภาคม 2024
09.00 - 10.00 น.
fammedสตาฟ
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
ประชุมศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
17 พฤษภาคม 2024
11.00 - 16.00 น.
ประชุมวิชาการผ่านระบบ Teleconference
20 พฤษภาคม 2024
11.00 - 16.00 น.
ประชุมวิชาการผ่านระบบ Teleconference
21 พฤษภาคม 2024
09.00 - 11.00 น.
fammedสตาฟ
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
สอบศัลย์
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
สอบศัลย์
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
02 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
03 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
06 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
07 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
08 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
09 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
10 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
13 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
14 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
15 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม B
16 พฤษภาคม 2024
12.00 - 15.00 น.
Formative ER ปี6
17 พฤษภาคม 2024
13.00 - 16.00 น.
Ped advanced life support running on simulators
17 พฤษภาคม 2024
08.30 - 12.30 น.
สอบ MCQ eye
20 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
21 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
23 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
27 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
28 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
29 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
30 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
31 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
Anes กลุ่ม D
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
24 พฤษภาคม 2024
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง รายวิชาสูติฯ ปี5/67 คุณสงกรานต์60112024/05/21 15:11:05
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง