*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : conference med
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : มัณฑิตา แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
ติดต่อสอบถาม : กุลฑลี สินประเสริฐ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6001
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 สิงหาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรม Rookies Teacher
04 สิงหาคม 2020
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์
05 สิงหาคม 2020
08.00 - 12.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
06 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
07 สิงหาคม 2020
12.00 - 15.30 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
11 สิงหาคม 2020
13.30 - 16.00 น.
ประชุมเรื่องการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2564 (Teleconfernce) กับ สบพช.
11 สิงหาคม 2020
09.00 - 12.00 น.
เรียน PALS นศพ.ปี 6 แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
13 สิงหาคม 2020
13.00 - 16.30 น.
fammed commed ปี4
17 สิงหาคม 2020
11.00 - 16.30 น.
ประชุมฝ่ายIT
20 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
25 สิงหาคม 2020
12.00 - 14.00 น.
ประชุม เตรียมความพร้อม (Soft Sciences)
27 สิงหาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
04 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
05 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
06 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
07 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
08 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนแพทย์เวชศาสตรครอบครัว
10 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
11 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
12 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
13 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
17 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
18 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
24 สิงหาคม 2020
09.00 - 14.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
25 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
26 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
27 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
28 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
31 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
06 สิงหาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.00 น.
ฝ่ายประเมินผล
21 สิงหาคม 2020
12.30 - 16.30 น.
สอบ extern ของศัลย์ฯ
24 สิงหาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
04 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศพ.
05 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
06 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
07 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
10 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
11 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
13 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
17 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
18 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
19 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชาจิตเวช
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
14 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
อบรมวิจัยเขต1
21 สิงหาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง