*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
จัดข้อสอบ ประเมินผล
04 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
06 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
IPE SMOP
07 ธันวาคม 2023
08.00 - 12.00 น.
conference จิตเวช
07 ธันวาคม 2023
13.00 - 14.30 น.
ประชุมเตรียมงานวิจัย นศพ.ปี3
08 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
12 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
13 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
14 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
15 ธันวาคม 2023
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
18 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
19 ธันวาคม 2023
08.30 - 12.00 น.
fammedปี4
19 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
20 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
21 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
22 ธันวาคม 2023
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
25 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
26 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
27 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
28 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
04 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
05 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
06 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
07 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
08 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
11 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
12 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
13 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
15 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
16 ธันวาคม 2023
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
18 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
20 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
22 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
23 ธันวาคม 2023
08.30 - 16.00 น.
เด้นท์ fammed
25 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
26 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
27 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
28 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
29 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
06 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์
07 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
07 ธันวาคม 2023
08.30 - 12.30 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 ธันวาคม 2023
08.00 - 12.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2023
09.00 - 16.00 น.
จองสอบ ปี 5 D กุมาร
07 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Commed ปี4-66
12 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
28 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองภาควิชาออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
29 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
21 ธันวาคม 2023
08.30 - 12.00 น.
fammedปี4
28 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองภาควิชาออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
29 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
28 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองภาควิชาออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
29 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
28 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองภาควิชาออร์โธ ปี 5 กลุ่ม D
29 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ธันวาคม 2023
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
01 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
04 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
04 ธันวาคม 2023
08.30 - 12.30 น.
SimMom and Basic procedures
06 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์
08 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ER
15 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
20 ธันวาคม 2023
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
21 ธันวาคม 2023
13.00 - 16.00 น.
PPH
21 ธันวาคม 2023
09.30 - 12.00 น.
สอบ formative ลงกองศัลย์ปี 4
22 ธันวาคม 2023
10.00 - 12.00 น.
สอบ formative surg
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
12 ธันวาคม 2023
09.00 - 12.00 น.
research progression แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 ธันวาคม 2023
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย2B (ไม่เกิน20คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง