*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายหอพัก ODOD
เวลา : 10.00 น. ถึง : 14.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : Surg ปี 5 กลุ่ม B
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
ติดต่อสอบถาม : รุ่งนภา อินต๊ะตาน แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : -1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 0 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ : TV
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ : ไมค์ลอย 2 ตัว
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
03 มีนาคม 2021
10.00 - 14.00 น.
ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายหอพัก ODOD
05 มีนาคม 2021
12.00 - 15.00 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
17 มีนาคม 2021
08.30 - 17.00 น.
Assessment workshop for clinical teachers
18 มีนาคม 2021
08.30 - 17.00 น.
Assessment workshop for clinical teachers
19 มีนาคม 2021
08.30 - 17.00 น.
Assessment workshop for clinical teachers
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 มีนาคม 2021
08.00 - 16.00 น.
โอเรนเตท extern สูติ
02 มีนาคม 2021
13.00 - 14.30 น.
Lecture ปี 4 กุมารฯ
03 มีนาคม 2021
13.00 - 15.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
04 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
05 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
06 มีนาคม 2021
08.00 - 12.00 น.
teleconference ราชวิทยาลัยศัลย์ฯ
11 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
17 มีนาคม 2021
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
18 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
25 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
29 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
06 มีนาคม 2021
08.30 - 12.00 น.
สอบแพทย์ประจำบ้านศัลย์ฯ
12 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง รายวิชาศัลยศาสตร์ ปี6 กลุ่ม J L
13 มีนาคม 2021
09.00 - 12.00 น.
สอบแพทย์ประจำบ้านศัลย์ฯ
25 มีนาคม 2021
13.00 - 14.00 น.
สอบ fomative
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์ ปี 5
02 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
03 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
04 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
05 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
08 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
09 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
10 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
11 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
12 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
15 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
16 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
17 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
18 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
19 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
22 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
23 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
24 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
25 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
26 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A
29 มีนาคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
30 มีนาคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
31 มีนาคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
02 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
03 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A
05 มีนาคม 2021
09.00 - 16.00 น.
สอบ MCQ + MEQ ปี 4 กุมารฯ
17 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
18 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
19 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
08 มีนาคม 2021
08.30 - 12.30 น.
เรียน ent
17 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
18 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
19 มีนาคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
02 มีนาคม 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
02 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
03 มีนาคม 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
03 มีนาคม 2021
13.00 - 16.30 น.
ติว OSCE พพล. กุมารฯ
05 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
08 มีนาคม 2021
09.00 - 12.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
09 มีนาคม 2021
12.00 - 13.30 น.
ติวสอบ OSCE พพล. กุมาร
19 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน atls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
24 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
26 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 5
31 มีนาคม 2021
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
31 มีนาคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง