*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
fammed commed ปี4
02 ตุลาคม 2020
12.00 - 15.30 น.
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
05 ตุลาคม 2020
14.00 - 15.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
05 ตุลาคม 2020
08.00 - 09.00 น.
ปฐมนิเทศ Elective
08 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
09 ตุลาคม 2020
13.00 - 15.00 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
14 ตุลาคม 2020
13.00 - 15.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
15 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
16 ตุลาคม 2020
13.00 - 15.00 น.
สอบ MCQ กุมารฯ ปี 6
16 ตุลาคม 2020
08.00 - 09.00 น.
Commed ปี4
19 ตุลาคม 2020
08.00 - 09.30 น.
ปฐมนิเทศ Elective
19 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.30 น.
ประชุม zoom ภาควิชาศัลย์ฯ
21 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
Topic journal Intern กุมาร
26 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
02 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนแพทย์เวชศาสตรครอบครัว
03 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนแพทย์เวชศาสตรครอบครัว
05 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
โอเรนเตท ปี 4 สูติ
06 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
06 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.30 น.
fammed commed ปี4
07 ตุลาคม 2020
11.00 - 14.00 น.
ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำ SAR ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
08 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
09 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
12 ตุลาคม 2020
12.30 - 15.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
14 ตุลาคม 2020
13.00 - 15.00 น.
zoom ราชวิทลัยเมด
15 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
16 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอน พพล เมด
19 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
19 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.30 น.
สอน พพล เมด
20 ตุลาคม 2020
08.30 - 12.00 น.
Fammed Commed ปี6
22 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
26 ตุลาคม 2020
09.00 - 14.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
27 ตุลาคม 2020
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
27 ตุลาคม 2020
15.00 - 16.30 น.
เตรียมวิจัย ร่วมกับคณะแพทยฯ
29 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
conference med
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
02 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.30 น.
สอบลงกองนิติเวชศาสตร์ ปี 5 กลุ่ม A
09 ตุลาคม 2020
08.30 - 12.00 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
12 ตุลาคม 2020
09.00 - 16.00 น.
ประชุมระบบ release
16 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
29 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
09 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
History taking: role play (สูติ)
12 ตุลาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
การใช้ Appication ในการแพทย์ฉุกเฉิน
16 ตุลาคม 2020
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Ext. ภาควิชาออร์โธ
22 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบลงกองสูติปี 4
30 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
09 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
History taking: role play (สูติ)
12 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
การใช้ Appication ในการแพทย์ฉุกเฉิน
15 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
21 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบ ENT
22 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบลงกองสูติปี 4
30 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
06 ตุลาคม 2020
08.30 - 10.00 น.
เรียน ent
12 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
การใช้ Appication ในการแพทย์ฉุกเฉิน
21 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
สอบ ENT
22 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบลงกองสูติปี 4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์
06 ตุลาคม 2020
08.30 - 12.00 น.
เรียน ent
06 ตุลาคม 2020
14.30 - 16.00 น.
เรียน surg ปี 4
08 ตุลาคม 2020
08.30 - 12.00 น.
เรียน ent
09 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
History taking: role play (สูติ)
12 ตุลาคม 2020
08.00 - 16.30 น.
การใช้ Appication ในการแพทย์ฉุกเฉิน
14 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียน เมด
15 ตุลาคม 2020
08.30 - 12.00 น.
เรียน ent
21 ตุลาคม 2020
09.00 - 12.00 น.
สอบ ENT
22 ตุลาคม 2020
13.00 - 14.00 น.
สอบลงกองสูติปี 4
30 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
02 ตุลาคม 2020
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
02 ตุลาคม 2020
14.00 - 16.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
05 ตุลาคม 2020
09.30 - 12.00 น.
SES
15 ตุลาคม 2020
09.00 - 12.00 น.
Simulation แพทย์ประจำบ้าน สายาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
16 ตุลาคม 2020
09.00 - 12.00 น.
simulation Paramadic
20 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
26 ตุลาคม 2020
09.30 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
27 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
27 ตุลาคม 2020
09.30 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
29 ตุลาคม 2020
13.00 - 16.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
13 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาสูติสาสตร์เชียงราย
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
Teleconference รพช. Proper Consultation in Cardio
07 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
Pitfall in ER
28 ตุลาคม 2020
08.30 - 16.30 น.
Xamiol gel for Scalp Psoriasis Treatment
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง