*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

.....

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
06.00 - 12.30 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
01 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
Conference ภาควิชาออร์โธ ปี 6
02 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุมควบคุมภายใน
04 สิงหาคม 2022
12.00 - 15.00 น.
สอบFormative ER ปี6 รอบที่ 4
05 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Conference Extern กุมารฯ คณะแพทย์ฯ ร่วมกับสถาบันสมทบ
05 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference ภาควิชาออร์โธ ปี 6
08 สิงหาคม 2022
06.00 - 12.30 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
08 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
10 สิงหาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
15 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
16 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
17 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
18 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
19 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
22 สิงหาคม 2022
08.00 - 09.00 น.
ปฐนนิเทศ Elecitve
31 สิงหาคม 2022
12.00 - 14.30 น.
ประชุมฝ่ายหลักสูตร
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
01 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
02 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
02 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
เรียน Paramadic
03 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
04 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
04 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
05 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
05 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
08 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
08 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
09 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
ประชุมสโมฯประจำเดือน
10 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
ประชุมข้อสอบแพทย์หลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์
11 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
11 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
15 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
16 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
16 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
Interesting case เมดปี6
17 สิงหาคม 2022
13.00 - 14.30 น.
Integrated case study นศพ.ปี6
17 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
18 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
18 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
19 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
22 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
22 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
23 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
24 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
25 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Tele medcon ภาควิชาอายุรศาสตร์
25 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
26 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
29 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
30 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
31 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
11 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes ปี 5 กลุ่ม A
17 สิงหาคม 2022
14.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
18 สิงหาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
สอบ Formative ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Fammed ปี4
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
02 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
03 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
04 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
05 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
08 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
09 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
10 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Anes ปี 5 กลุ่ม A
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
สอบ Formative Surg ปี 5 กลุ่ม B
15 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
16 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
17 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
18 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
19 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
Surg ปี 5 กลุ่ม B
22 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
23 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
24 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
25 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
26 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
29 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
30 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
31 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
RADI กลุ่ม C
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
02 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
03 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
04 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
พิธีไหว้ครู
05 สิงหาคม 2022
13.30 - 14.30 น.
Topic journal intern กุมาร
08 สิงหาคม 2022
13.00 - 15.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
10 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes ปี 5 กลุ่ม A
10 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
สอบลงกอง รายวิชา วิสัญญีวิทยา
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
สอบ Formative Surg ปี 5 กลุ่ม B
17 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
18 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
19 สิงหาคม 2022
09.00 - 16.00 น.
จองสอบ ปี 5 D
23 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
24 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
25 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
29 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
30 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
พิธีไหว้ครู
08 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.30 น.
อบรมUltrasoundทารกในครรภ์
10 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes ปี 5 กลุ่ม A
10 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
สอบลงกอง รายวิชา วิสัญญีวิทยา
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
สอบ Formative Surg ปี 5 กลุ่ม B
17 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
18 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
19 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
23 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
24 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
25 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
29 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
30 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 สิงหาคม 2022
13.00 - 17.00 น.
เรียนจิตเวช กลุ่มC
03 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.00 น.
fammedปี4
04 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
พิธีไหว้ครู
05 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
08 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.30 น.
อบรมUltrasoundทารกในครรภ์
10 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes ปี 5 กลุ่ม A
10 สิงหาคม 2022
08.30 - 12.30 น.
สอบลงกอง รายวิชา วิสัญญีวิทยา
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
สอบ Formative Surg ปี 5 กลุ่ม B
17 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
18 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
19 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบสูติ
23 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
24 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
25 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
29 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
30 สิงหาคม 2022
12.30 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
02 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators Extern
03 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
03 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.30 น.
เรียนกุมาร ปี 5
05 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
เรียน PALS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
05 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators Dent ER
08 สิงหาคม 2022
08.00 - 14.00 น.
PV+Pap smear และ Contraception
10 สิงหาคม 2022
14.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง Anes กลุ่ม A รอบที่ 3
15 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
17 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
18 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
19 สิงหาคม 2022
08.00 - 16.00 น.
สอบ Formative ปี4 ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
24 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
simulation แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
24 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
25 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
26 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
เรียน PALS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
29 สิงหาคม 2022
14.00 - 16.00 น.
จองเรียนกุมารปี 5 กุมาร
29 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.30 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ER
30 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
10.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 6
03 สิงหาคม 2022
12.00 - 14.00 น.
Conference สูติ
05 สิงหาคม 2022
12.00 - 14.00 น.
Conference สูติ
08 สิงหาคม 2022
13.30 - 15.00 น.
การขอคำยินยอมรับการรักษา ผ่านระบบประชุม online ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 (ชั้น3)
15 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Interesting case เมดปี6
16 สิงหาคม 2022
10.00 - 16.00 น.
ประชุม Refer จังหวัดเชียงราย
18 สิงหาคม 2022
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
19 สิงหาคม 2022
12.00 - 13.00 น.
Xray Conference แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
22 สิงหาคม 2022
08.00 - 12.00 น.
RADI กลุ่ม C
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
02 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
03 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
04 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
05 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
08 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
09 สิงหาคม 2022
11.00 - 13.00 น.
Conference กุมารฯ
10 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
15 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
16 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
17 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
18 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
19 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
22 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
23 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
24 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
25 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
26 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
29 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
30 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
31 สิงหาคม 2022
11.00 - 12.00 น.
Conference กุมารฯ
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
03 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
เรียน ER ปี 6
05 สิงหาคม 2022
10.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
09 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
16 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
17 สิงหาคม 2022
12.30 - 13.30 น.
fammedสตาฟ
19 สิงหาคม 2022
10.00 - 14.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
23 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
30 สิงหาคม 2022
12.00 - 16.00 น.
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
02 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
09 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
11 สิงหาคม 2022
11.00 - 14.00 น.
Tele crh
16 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
17 สิงหาคม 2022
11.00 - 14.00 น.
Tele crh
18 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
25 สิงหาคม 2022
11.00 - 16.00 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
09 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
11 สิงหาคม 2022
09.00 - 12.00 น.
Conference แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
05 สิงหาคม 2022
13.00 - 15.00 น.
อบรม Rookies Teacher คุณสงกรานต์ ปัญญา60112022/07/22 17:05:28
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียน.....
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง