*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนยแพทย์ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มกราคม 2021
09.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
04 มกราคม 2021
13.00 - 16.30 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
05 มกราคม 2021
12.00 - 16.30 น.
ประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย WFME 6 สาขาหลัก
06 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
07 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
08 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
11 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
12 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
13 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
14 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
15 มกราคม 2021
13.00 - 15.00 น.
สอบ MCQ ปี 6 กุมารฯ
18 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
19 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
20 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
21 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
22 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
25 มกราคม 2021
09.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
26 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
27 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
28 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
29 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
05 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
06 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
07 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
08 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอนภาควิชาอายุรศาสตร์
14 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
18 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนสูติปี 4
21 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
เรียนสูติปี 4
22 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบเมดปี 5
25 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ
26 มกราคม 2021
12.00 - 15.00 น.
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ (AMEE 2020) ครั้งที่ 2
28 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
tele conmed
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
13 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาศัลยศาสตร์
14 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาศัลยศาสตร์
15 มกราคม 2021
08.30 - 16.30 น.
สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
21 มกราคม 2021
13.00 - 14.00 น.
สอบ Formative นักศึกษาแพทย์ั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
21 มกราคม 2021
08.30 - 12.00 น.
ภาควิชาศัลยศาสตร์
22 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาศัลยศาสตร์
25 มกราคม 2021
09.00 - 12.00 น.
สอบ งานการเจ้าหน้าที่
28 มกราคม 2021
13.00 - 14.00 น.
สอบ fomative
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
05 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
06 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
07 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
08 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
11 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
12 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
13 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
14 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
15 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
18 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
19 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
20 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
21 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
22 มกราคม 2021
09.00 - 15.00 น.
จองสอบ ปี 5 กุมาร D
25 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
26 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
27 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
28 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ภาควิชาจิตเวช ปี 5 เรียน
29 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนปี 4 ศัลย์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
fammed commed ปี4
07 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
14 มกราคม 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบลงกองปี 4-5
15 มกราคม 2021
08.00 - 12.00 น.
สอบลงกองปี 4-5
15 มกราคม 2021
13.00 - 16.30 น.
สอบศัลย์ปี5
19 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
21 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
22 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
OSCE พพล. กุมาร
22 มกราคม 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบเมดปี 5
26 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
29 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
เรียนปี 4 ศัลย์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
19 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
21 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
22 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
OSCE พพล. กุมาร
22 มกราคม 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบเมดปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 มกราคม 2021
12.00 - 14.00 น.
นศพ.จองวัดตัวตัดชุดกาวน์
11 มกราคม 2021
13.30 - 15.00 น.
จองเรียน ปี 5 กุมาร
19 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
21 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองศัลย์ ปี 5
22 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
OSCE พพล. กุมาร
22 มกราคม 2021
08.30 - 12.30 น.
สอบเมดปี 5
26 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
History taking: role play สูติ
29 มกราคม 2021
08.00 - 16.00 น.
ขึ้นเรียนออร์โธ
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
06 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
สอบเมดปี 5
07 มกราคม 2021
06.00 - 20.30 น.
ACLS for Paramedic student
09 มกราคม 2021
08.00 - 17.00 น.
อบรม ACLS Provider รพ.โอเวอร์บุ๊ค
10 มกราคม 2021
08.00 - 17.00 น.
อบรม ACLS Provider รพ.โอเวอร์บุ๊ค
11 มกราคม 2021
13.30 - 15.00 น.
Pediatric advanced life support running on simulators
12 มกราคม 2021
09.00 - 12.00 น.
SES
20 มกราคม 2021
10.00 - 12.00 น.
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
20 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
อายุรศาสตร์
25 มกราคม 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
25 มกราคม 2021
14.30 - 16.30 น.
จองเรียน ปี 5 กุมาร
29 มกราคม 2021
13.00 - 16.00 น.
OSCE พพล. กุมาร
29 มกราคม 2021
09.00 - 12.00 น.
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
13 มกราคม 2021
12.00 - 16.00 น.
ประชุมทางไกล Conference เครือข่าย WFME Postgraduate (สบพช.) คุณสุนทรีย์60052021/01/13 09:36:48
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง