ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจุลสาร
[ ตอบ 0 ] [ อ่าน 395 ]

ด้วยกรมการแพทย์ได้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจุลสาร "สารกรมการแพทย์" จากรูปเล่ม เป็น e-book
(สารกรมการแพทย์ออนไลน์) เป็นรายปักษ์ โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.เว็บไซต์กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th หัวข้อ "สารกรมการแพทย์"
2.Facebook Fanpage : กรมการแพทย์
3.Twitter : กรมการแพทย์
4.Instagram : กรมการแพทย์

หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ สารกรมการแพทย์
journal
22-05-2018 10:22