ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบลงกองER ปี6
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 12.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : วนัชพร แผนก ประเมินผล โทร. 6003
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 4 ชุด โปรเจคเตอร์ 0 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 0 ชุด เครื่องเสียง 0 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 0
อื่นๆ ต้องการติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่องเพื่อดูรูปข้อสอบ1 คนต่อ1 เครื่อง ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : จัดเรียงหน้ากระดานสอบ 4 ที่นั่งพร้อมคอมพิวเตอร์
ผู้จอง น.ส.วนัชพร คำอ้าย แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/08/29 12:18:37 น.