ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : Lecture ภาควิชาออร์โธ ปี 5
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2022 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนยแพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.เจนจิรา กันทา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/11/21 12:47:08 น.