ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2022 เวลา : 14.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/11/18 08:31:19 น.