ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : อบรม พยาบาล กลุ่มงานกุมาร PALS
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2022 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สรวิชญ์ แผนก กุมาร โทร. 1274
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book ใช้ ipad
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : หน้าห้อง เป็น โต๊ะเรียน ส่วน หลังห้อง ให้ โล่ง เพื่อ เอาโต๊ะยาว + หุ่นจำลองเด็ก ใช้สอน
ผู้จอง แผนก วันที่ 2022/10/25 17:02:06 น.