ห้องเรียน : ห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)
หัวข้อ : EMS Simmulation for Paramedic students เวชศาสจร์ฉุกเฉิน
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2022 เวลา : 08.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : พัฒนพงศ์ พิศตะคุ แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 1669
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2022/09/28 13:54:40 น.