ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2022 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : จตุพร พันธะเกษม แผนก วิจัย โทร. 2145
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2022/09/23 16:54:47 น.