ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : การขอคำยินยอมรับการรักษา ผ่านระบบประชุม online ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 (ชั้น3)
วันที่ : 08 สิงหาคม 2022 เวลา : 13.30 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : ชัชชญา สุขเกษม แผนก สังคมสงเคราะห์ โทร. 0812855125
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2022/08/05 11:34:21 น.