ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : Conference ภาควิชาออร์โธ ปี 6
วันที่ : 05 สิงหาคม 2022 เวลา : 08.30 น. ถึง : 12.30 น.
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนยแพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.เจนจิรา กันทา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/08/04 17:49:02 น.