ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : fammedปี4
วันที่ : 03 สิงหาคม 2022 เวลา : 08.30 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก fammed โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางเสาวนีย์ ริมใหม่(ทาเขียว) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/08/01 17:26:10 น.