ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบFormative ER ปี6 รอบที่ 4
วันที่ : 04 สิงหาคม 2022 เวลา : 12.00 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : วนัชพร แผนก ประเมินผล โทร. 6003
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.วนัชพร คำอ้าย (วงค์เวียน) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/07/27 16:43:12 น.