ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง 65
วันที่ : 09 สิงหาคม 2022 เวลา : 11.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เนตรนภา เตชะอ้าย แผนก วิจัยและ QA โทร. 0873595762
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 1
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2022/06/02 11:43:58 น.