ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 4/2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Video Teleconference
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2022 เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : กฤชรัตน์ แผนก ศพค. โทร. 6001
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2022/05/09 09:22:59 น.