ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : Zoom ภาควิชาอายุรศาสตร์ 4
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2021 เวลา : 13.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : มัณฑิตา แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2021/11/19 09:37:24 น.