ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : Diploma Clinical in Epidermiology Online
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2021 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : นางสาวจตุพร พันธะเกษม แผนก งานวิจัย โทร. 2146
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.กิตติมา กำแพงคำ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/11/11 16:21:32 น.