ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุม อฝศ.ราชวิทยาลัยศัลย์
วันที่ : 03 กันยายน 2021 เวลา : 12.00 น. ถึง : 15.30 น.
ติดต่อสอบถาม : กัลยาณ๊ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ระบบ zoom ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.กัลยาณี ไชยนอก (คำปา) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/09/03 09:57:50 น.