ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 2
วันที่ : 12 กันยายน 2021 เวลา : 07.00 น. ถึง : 17.00 น.
ติดต่อสอบถาม : วนัชพร แผนก ประเมินผล โทร. 6003
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : จัดโต๊ะหน้ากระดาน ใช้เก้าอี้เลคเชอร์
ผู้จอง น.ส.กิตติมา กำแพงคำ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/08/10 18:27:40 น.