ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบลงกองศัลย์ ปี 5
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2021 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : รุ่งนภา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.รุ่งนภา อินต๊ะตาน (โรจน์ทยานันท์)(อินต๊ะตาน) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/08/05 15:22:29 น.