ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : ประชุมวิชาการศัลยกรรมผ่านระบบ Zoom Conference
วันที่ : 03 กันยายน 2021 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : เนตรนภา เตชะอ้าย แผนก ศัลยกรรม โทร. 0873595762
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/07/23 16:27:20 น.