ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : เทเลคณะแพทย์
วันที่ : 15 มิถุนายน 2021 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 1
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/06/11 16:56:56 น.