ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
วันที่ : 19 มิถุนายน 2021 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นางสาวปนัดาา อินทรลาวัณย์ และนางสาวแก้วตา โยพนัสศักดิ์ แผนก กลุ่มการพยาบาล โทร. 2157, 1111
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 0 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2021/05/21 15:26:25 น.