ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : นักศึกษาพยาบาล
วันที่ : 01 เมษายน 2021 เวลา : 12.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สาธิยา แผนก วพบ.พะเยา โทร. 0823874024
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/03/29 13:47:15 น.