ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
วันที่ : 07 เมษายน 2021 เวลา : 12.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายนพประพล ตาน้อย แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/03/15 12:49:04 น.