ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ สาขาเวชกรรมฟื้นฟู
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา : 14.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นายศตชาติ อินต๊ะสงค์ แผนก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 1105
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/01/29 15:09:22 น.