ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายหอพัก ODOD
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา : 10.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.ชุติมณฑน์ เสริมศรี แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/01/27 12:11:52 น.