ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างพกส.
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : พญ.เยาวลักษณ์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6011
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : โต๊ะสอบสัมภาษณ์
ผู้จอง น.ส.กัลยาณี ไชยนอก (คำปา) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/01/26 13:38:23 น.