ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C
วันที่ : 02 เมษายน 2021 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนย์แพทย โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.เจนจิรา กันทา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2021/01/11 09:58:31 น.