ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : นศพ.จองวัดตัวตัดชุดกาวน์
วันที่ : 06 มกราคม 2021 เวลา : 12.00 น. ถึง : 14.00 น.
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 5
ผู้จอง น.ส.ชุติมณฑน์ เสริมศรี แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/12/27 15:55:22 น.