ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ER ปี 5 กลุ่ม B
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ TV, โปรแกรม Doc station, ไมโครโฟนไร้สาย ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : โต๊ะ + เก้าอี้หน้ากระดาน
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/12/01 11:07:49 น.