ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบMCQ สำหรับนักวิชาการ
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : วนัชพร คำอ้าย แผนก ประเมินผล โทร. 6003
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.วนัชพร คำอ้าย (วงค์เวียน) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/11/05 08:49:25 น.