ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบ OSCE สูติ ปี4
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : วราพร แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6003
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 0 ชุด โปรเจคเตอร์ 0 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 0 ชุด เครื่องเสียง 0 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 0
อื่นๆ 0 ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.วราพร สมสวัสดิ์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/10/29 10:10:25 น.