ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบ MCQ กุมารฯ ปี 6
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2020 เวลา : 13.00 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 0896369750
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : นั่งสอบข้อเขียน 4 คน
ผู้จอง น.ส.อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/10/06 16:18:08 น.