ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำ SAR ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
วันที่ : 07 ตุลาคม 2020 เวลา : 11.00 น. ถึง : 14.00 น.
ติดต่อสอบถาม : กุลฑลี ส แผนก ธุรการ โทร. 6001
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางกุลฑลี สินประเสริฐ(แสงสุกใส)(สถิติ) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/10/02 16:24:18 น.