ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : Teleconference รพช. Proper Consultation in Cardio
วันที่ : 01 ตุลาคม 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : นพ.วิชช ธรรมปัญญา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
จำนวนผู้เข้าประชุม : 300
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/09/18 11:51:47 น.