ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา : 11.30 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ขอแม่บ้านช่วยจัดเตรียม,เสริฟ อาหาร.ซื้ออาหารอิสลาม
ผู้จอง แผนก วันที่ 2020/08/10 12:28:43 น.