ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศพ.
วันที่ : 04 สิงหาคม 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.ชุติมณฑน์ เสริมศรี แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/07/16 16:04:00 น.