ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
หัวข้อ : สอบออนไลน์ลงกอง Extern สูติ
วันที่ : 09 เมษายน 2021 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : เฟรนด์ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 5 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ลำโพง, โน๊ตบุ๊ค, จอ, เจ้าหน้าที่โสต ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : โต๊ะสอบพร้อมคอมพิวเตอร์
ผู้จอง น.ส.ทาริกา ทิสา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/06/12 16:54:48 น.