ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : Tele Conference พพล.กุมาร (ติว รามา)
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 17.00 น.
ติดต่อสอบถาม : อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/05/21 21:11:15 น.