ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : จิตเวช นักศึกษาแพทย์นำเสนองาน
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวชศาสตร โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายนพประพล ตาน้อย แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/05/21 13:51:57 น.