ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : Topic Journal Intern กุมาร
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2020 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : รมิดา แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.รมิดา รอดสุข แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/05/19 10:38:39 น.