ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : Conference ภาควิชาจิตเวช
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : นพประพล แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.รุ่งนภา อินต๊ะตาน (โรจน์ทยานันท์)(อินต๊ะตาน) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/05/13 18:31:32 น.