ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมจัดหาแนวทางการป้องกัน COVID-19 สำหรับ Intern แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ประจำบ้าน
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2020 เวลา : 10.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : กุลฑลี สินประเสริฐ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6001
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางกุลฑลี สินประเสริฐ(แสงสุกใส)(สถิติ) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/05/07 12:36:10 น.