ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : Teleconference WFME undergraduate คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่
วันที่ : 25 มีนาคม 2020 เวลา : 14.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก QA และวิจัย โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ขอแม่บ้านช่วยเสริฟ น้ำดิ่ม
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/03/20 10:47:36 น.