ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : fammed ปี6
วันที่ : 31 มีนาคม 2020 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ แผนก fammed โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางเสาวนีย์ ริมใหม่(ทาเขียว) แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/03/20 09:33:01 น.